" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

ثور ۳

انتاتات باکتر یایی جلد

معلومات عمومی سطح جلد محل نشو نما سپرفیتها مانند  staphylococcus epidermidis,  microsporum,  corynobacria و yeast  ها میباشد. تعداد این ارگانیزم ها در قسمت های مختلف بدن متفاوت بوده همچنان  سن شخص ، محل زندگی و اقلیم نیز بالای میکروبیل فلورا تاثیر دارد. بر علاوه باکتری های مفید بعضا باکتری های پتوجن نیز در بعضی نواحی […]