" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

ثور ۱۲

Scabies 

اسکبیس یک مرض پارازیتی معمول جلدی بودی که توسط sarcopet scabies بوجود میآید. سرایت از یک شخص به شخص دیگر معمولا توسط تماس مستقیم جلد صورت میگیرد. حالاتی که سبب تماس جلد میگردد مانند تماس والدین با اطفال، تماس جنسی،  زندگی در مکانهایی بیرو بار و مکانهایی عمومی وقوعات مرض را بیشتر میسازد.  اگرچه اسکبیس […]

ثور ۳

انتاتات باکتر یایی جلد

معلومات عمومی سطح جلد محل نشو نما سپرفیتها مانند  staphylococcus epidermidis,  microsporum,  corynobacria و yeast  ها میباشد. تعداد این ارگانیزم ها در قسمت های مختلف بدن متفاوت بوده همچنان  سن شخص ، محل زندگی و اقلیم نیز بالای میکروبیل فلورا تاثیر دارد. بر علاوه باکتری های مفید بعضا باکتری های پتوجن نیز در بعضی نواحی […]

حمل ۲۸

عکس العمل های فرط حساسیت دوایی

عکس العمل های فرط حساسیت دوایی Drug reactions     عکس العمل های فرط حساسیت دوایی میتوانند  به طرق مختلف تصنیف گردند یکی از طریق های موثر   جدا نمودن عکس العمل های دوایی قابل پیشبینی (predictable ) که در اشخاص نارمل بوجود میآید از عکس العمل های غیر قابل پیش‌بینی (Unpredictable) که در اشخاص مستعد بوجود […]