" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

قبل از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0768005356

بعد از ظهر: دواخانه فاضل عصری مقابل مبارک سنتر کوته سنگی کابل افغانستان , 0766005356

سنبله ۱۰

برداشتن خالهای سیاه جلدی( خال خدایی)  با لیزر

Share Button

# #

خالهای سیاه جلدی با وجود اینکه در اکثریت حالات بدون خطر بوده و مشکل خاصی را ایجاد نمی کند اما کثرا از نظر زیبایی ناپسند بوده و بسیاری از دوستان خواهان برداشتن اینگونه خالها میباشند.

خالهای سیاهی که کمتر از ۵ ملی متر اندازه داشته باشند و علایم خباثت در آن دیده نشود با لیزر درمانی تداوی میگردند.

زخم ایجاد شده معمولا طی مدت یک هفته التیام یافته ولی گاهی لکه های قهوه یی بعد از برداشتن خال ایجاد میگردد( خصوصا در صورتی که جلد از شعاع آفتاب محافظت نگردد) این لکه ها معمولا طی مدت دو تا سه ماه برطرف میگردند.

خالهای بزرگتر از ۵ ملی متر و یا خالهای که مو داشته باشند باید توسط عملیه جراحی برداشته شوند برداشتن چنین خالها با لیزر نتایج قناعت بخش نداشته و اکثرا خالها دو باره رشد میکنند.

داکتر محمد عارف عابد

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی دیپلوم تخصص جلدی در انستیتوت جلدی ( تایلند ) عضو انجمن متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

No comments yet.

Add a comment