" />

زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

اسد ۸

اعراض و علایم امراض جلدی

Share Button

برای تشخیص امراض جلدی نیاز به تاریخچه مکمل آشنایی  اعراض و علایم جلدی بوده و تاریخچه امراض جلدی مانند سایر بخش های طبابت بوده و لی فرقی که دارد ابتدا بصورت مختصر معاینه فیزیکی جلدی صورت گرفته بعدآ در هنگام گرفتن تاریخچه سوالاتی پرسیده میشود که به تشخیص مریضی کمک کننده باشد.

در هنگام اخذ تاریخچه سوالاتی زیر باید پرسیده شوند.

۱. دقیقا تغیرات جلدی چه وقت شروع شد؟

۲. دقیقا تغیرات جلدی از کدام ناحیه جلد شروع شد؟

۳. آیا اندفاعات جلدی با اعراض( خارش، درد،سوزش.. ) همراه است؟

۴ . طرز انتشار اندفاعات چگونه بود؟

۵. اندفاعات در شروع چگونه بوده و چه قسم تغیرات ایجاد گردید؟

۶. عواملی که سبب شروع مریضی گردیده و یا سبب تشدید آن میگردند کدامها اند؟

۶. عواملی که سبب تخفیف اعراض میگردند کدامها اند؟

۷ تداوی های که مریض قبلا گرفته بود ( خودسرانه و یا توصیه شده) کدامها اند؟

۸. تاریخچه تماس مریض با مواد خاص، اشخاص مصاب با بیماری مشابه به مریض.

۹. آیا مریض قبلا چنین مشکلاتی داشته؟

۱۰. اگر داشت چه تشخیص گردیده بود؟

۱۱. آیا امراض جلدی دیگری در جوف فم و یا سایر قسمت های جلد و ناحیه تناسلی دارد؟

۱۲. اعراض ضمیموی باید کدامها اند؟

۱۳. شیوه زندگی( سگرت، الکول، مواد مخدره ، سترس های  روانی)

۱۴. تاریخچه مقاربت جنسی

۱۵. اعراض امراض داخلی ، عصبی، اندوکرینولوژی ، کبدی ، کلیوی و درقیه باید پرسیده شود.

۱۶. تاریخچه سفر

۱۷. اندازه تاثیر مرض بالای کیفیت زندگی شخص چگونه بوده؟

۱۸. روابط اجتماعی ( وظیفه، فامیل، همکاران)

اعراض جلدی

خارش

یکی از اعراض بسیار شایع جلدی و عبارت از احساس ناخوش آیند میباشد که شخص را وادار به خارش نمودن مینماید.

Dysesthesia

عبارت از احساس نا خوشایند میباشد که میتواتد بصورت بنفسهی و یا تنبیهی بوجود آمده و شامل ؛ درد، خارش، سوزنک شدن ، سوزش و غیره میباشد.

علایم کلینیکی

معاینه مریضان جلدی باید در اطاق روشن با نور طبیعی صورت گیرد. دیدن بخشی از اندفاعات در یک ناحیه کوچک جلد کافی نبوده و باید جلد بصورت عمومی معاینه گردد تا توضع و انتشار اندفاعات را دریابیم.

در معاینه فیزیکی جلد باید به بخش های مختلف تقسیم گردیده و هر بخش بصورت جداگانه مطالعه و تغیرات آن درج گردد مثلا در صورت معاینه فیزیکی وجه ؛   نواحی اطرف چشم، لبها، بینی ، گونه ها و نواحی صدغی باید بصورت جداگانه معاینه گردند.  و همچنان توجه خاص به اندفاعات ابتدایی جلد صورت گرفته و سیر اندفاعات جلدی باید به دقت دیده شده و یا داشت گردند.

در معاینه فیزیکی به

اندفاعات جلدی

هر تغیری ظاهری که در سطح جلد از نظر رنگ ، قوام، ضخامت و ترکیب نارمل جلد ایجاد گردیده و از جلد سالم متفاوت باشد اندفاع جلدی نامیده میشود.

اندفاعات جلدی به دو نوع تقسیم میگردند.

اندفاعات ابتدایی جلد primary skin lesion : اندفاعاتی اند که بصورت ابتدایی بالای جلد ایجاد شده و از تغیر شکل سایر اندفاعات بوجود نیامده باشد. اینها شامل Macule, papuls,  Patch, Plaque, Nodule,  vesicle , wheal و

میباشد.

اندفاعات ثانوی secondary skin lesions

اندفاعات ثانوی، اندفاعاتی اند که از سبب تحول  اندفاعات ابتدایی و یا بالای اندفاعات ابتدایی بوجود آیند و شامل

ارچق یا crust  ,  تفلسات یا scale , قرحه Ulcer, شاریدگی یا erosion,  کفیدگی یا fissure ، ضمور یا atrophy و اسکار میباشد

اندفاعات ابتدایی جلد

Macule

لکه های کوچک عبارت از اندفاع جلدی است که همسطح جلد بوده و از سبب تغیر رنگ جلد ایجاد شده باشد. اندازه آن کمتر از یک سانتی متر باشد. میتواند به اشکال hyperpigmentation,  (روشنتر از حلد نارمل Hypopigmentation),depigmentation  Erythematous باشد .

 Patch

مانند مکول بوده ولی اندازه آن بیشتر از یک سانتی متر میباشد.

 Papules

اندفاع جامد  جلدی که از سطح جلد برجسته و اندازه آن کمتر از یک سانتی متر باشد. سطح آن لشم Plane wart درشت در wart  گنبد مانند در nevus … باشد

 Plaque

اندفاع جلدی که بیشتر از یک سانتی متر اندازه داشته از سطح جلد برجسته و جامد باشد میتواند دارای سطح لشم مانند Xanthoma,  تفلسی Psoriasis,  crusted ..  باشد

Nodule

اندفاع جامد جلدی ست که از سطح جلد برجسته و اندازه آن بزرگتر از یک سانتی متر باشد .

Wheals

اندفاع احمراری اذیمایی جلد است که در یورتیکاریا دیده شده مترافق با خارش بوده و کمتر از ۲۴ ساعت دوام میابد.

Vesicle

اندفاع جلدی که از سطح جلد برجسته داری جوف مایع از مایع سیروزی بوده و اندازه آن کمتر از یک سانتی متر باشد.

Bullae

ابله  اندفاع جلدی است که از سطح جلد برجسته داری جوف پر از مایع بوده و اندازه آن بزرگتر از یک سانتی متر میباشد.

Pusutle

اندفاع جلدی که از سطح جلد برجسته و دارای جوف مملو از قیحی میباشد.  میتواند بصورت ابتدایی بالای جلد بوجود آید یا از تقیح وزیکولها و بول بوجود آید.

اندفاعات ثانوی جلد

تفلس scale

عبارت از تجمع حجرات تقرنی در سطح جلد و عدم جدا شدن نارمل آن بوده که یا از سبب فرط تکثر حجرات بوجود میآید مانند Psoriasis و یا از سبب عدم جدا شدن نارمل حجرات بوجود میآید مانند اکتیوزس

ارچق crust

اندفاع ثانوی جلد است که از سبب خشک شدن قیح، خون، مایع بر سطح جلد بوجود آمده و حاوی بکتریها، بقایای انساج و حجرات میباشد

شاریدگی یا Erosion

اندفاع جلدی که از سبب ازبین رفتن قسمی اپیدرم ایجاد شده و با فرط و یا تفریط صباغ ولی بدون ایجاد اسکار شفا یاب میگردد.

قرحه

اندفاع ثانوی جلد که از سبب ازبین رفتن مکمل اپیدرم،  درم و انسا ج تحتانی آن ایجاد شده باشد.


داکتر محمد عارف عابد

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی دیپلوم تخصص جلدی در انستیتوت جلدی ( تایلند ) عضو انجمن متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

Comments (۲)

Add a comment
  1. ۱۳۹۵-۱۱-۱۴
    thanks benefit of this great illuminating website, پاسخ دادن
  2. ۱۳۹۶-۰۵-۱۸
    Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Look at our health website in case you want to feel better with a help health products. http://c74a.propeciabuyeasy.com/nl/kopen-propecia-zombies-46381.html Our company provides supreme quality healthcare products. Take a look at our health contributing site in case you want to look healthier. http://i9y7.propeciabuyeasy.com/fr/propecia-sans-ordonnance-kt42-16652.html Our company offers a wide variety of non prescription products. Look at our health website in case you want to look healthier with a help general health products. http://e1.propeciabuyeasy.com/fr/propecia-sans-ordonnance-fgb-49327.html Our company offers a wide variety of non prescription drugs. Look at our health website in case you want to look better with a help health products. http://1q5s.propeciabuyeasy.com/fr/propecia-en-ligne-wwxx-3145.html Our site offers a wide variety of non prescription drugs. Look at our health portal in case you want to to improve your health with a help health products. http://6e.propeciabuyeasy.com/fr/propecia-sans-ordonnance-rmo-72549.html Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Visit our health site in case you want to to improve your health with a help health products. http://6q.propeciabuyeasy.com/nl/propecia-online-pharmacy-uk-85734.html Our company offers a wide variety of non prescription products. Visit our health site. http://5i.propeciabuyeasy.com/en/propecia-online-lcpc-37087.html Our company provides a wide variety of non prescription products. Look at our health portal in case you want to look healthier with a help of general health products. http://q1i.propeciabuyeasy.com/en/is-there-a-non-prescription-substitute-for-propecia-57431.html Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Visit our health website in case you want to look healthier with a help of generic supplements. http://q5l.propeciabuyeasy.com/it/acquisto-propecia-on-line-con-western-union-72081.html Our site offers a wide variety of non prescription drugs. Visit our health portal in case you want to strengthen your health with a help generic supplements. http://i5k.propeciabuyeasy.com/en/drugs-stock-order-propecia-online-70338.html Our company offers a wide variety of pharmacy. Visit our health contributing site in case you want to look better. پاسخ دادن

Add a comment